EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İngilizce ve Türkçe hukuk literatürüne hâkim şekilde yetiştireceğimiz hukukçularımız, küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak hem kamu hukuku alanında hem de sözleşme serbestisi çerçevesinde sınır aşan özel hukuk ilişkilerinde etkin bir şekilde rol alacaklardır. Bu çerçevede hukukun en temel alanlarını oluşturan medeni hukuk, ticaret hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, anayasa hukuku gibi alanlarda ülkemizin hukuki altyapısına hâkim olacak öğrencilerimiz aynı zamanda her bir ders bünyesindeki modern ve uluslararası tartışmaları kapsayacak eğitim anlayışı ve bilhassa geniş bir alana yayılan İngilizce dilindeki seçmeli derslerle küresel hukuki meselelere ilişkin donanım ve bilgi birikimi açısından mezun olduklarında diğer hukukçulardan  önde olacaklardır.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitimi için gerekli olan zorunlu dersler ile birlikte geniş bir yelpazeden oluşan seçmeli dersler sayesinde sözleşmeler hukuku, uluslararası hukuk, deniz hukuku, Avrupa Birliği hukuku, insan hakları hukuku, yatırım hukuku, enerji hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, finans hukuku, spor hukuku ve ekonomi hukuku gibi tematik alanları önceleyen bir yaklaşıma sahiptir. Böylelikle öğrencilerimiz, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve uluslararası tahkim mahkemelerinin içtihatlarına vâkıf hukukçular olarak mezun olacaklardır. Öğrencilerimizi bu öngörü çerçevesinde, hukukun evrensel ilke ve esaslarını temel alan, bununla beraber, modern toplumun gelişen ve değişen talep ve sorunlarının farkında olan ve bunlara çözüm üretecek donanımlara sahip biçimde yetiştirebilme imkânına kavuşmuş olacağız.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türkçe ve İngilizce çift dilli bir hukuk eğitimi verilecektir. Zorunlu derslerin önemli kısmı Türkçe, seçmeli dersler ise İngilizce işlenecektir. Gerek zorunlu derslerden bazıları gerek çok sayıda sunulacak seçmeli dersler ve Boğaziçi Üniversitesinin diğer bölümlerinden alınacak dersler ile birlikte İngilizce ders oranının yasal zorunluluk olan %30 oranının oldukça üzerinde olması planlanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde ulusal ve uluslararası değişim programlarında (Erasmus vb.) yoğun bir şekilde yer alınacaktır. Bu amaçla hem Boğaziçi Üniversitesinin hem de akademisyenlerimizin bağlantıları ile çok sayıda saygın üniversite ile ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yalnızca (öğrenci, akademik ve idari personel bakımından) gönderen değil aynı zamanda kabul eden bir fakülte olma hedefimiz vardır. Çift dilde eğitim ve yaygın İngilizce ders seçeneklerinin, Fakülte’nin bu konudaki işbirliği ağını güçlendirmesinde önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki saygın üniversitelerin öğrenci kontenjanları, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çift dilde eğitim yapılacağı da dikkate alınarak incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda fakültemizin planlanan öğrenci  kontenjanına dair temel prensipler belirlenmiştir. Fakültemizde, kontenjanın vizyon ve misyonumuzu yerine getirecek öğrenci sayısı ile sınırlı olması hedeflenmektedir. Fakültemizin ilk öğrenci alımı ile birlikte Türkiye’de en çok tercih edilecek hukuk fakültelerinden biri olacağı öngörülmektedir.

ZORUNLU DERSLER

Hukuk fakültesi mezunlarının hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi temel hukuk mesleklerini icra edebilmesi için hukukun temel alanlarında asgari düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir. Nitekim Yükseköğretim Kanunu’na 7188 sayılı Kanun ile eklenen ek 41. madde uyarınca hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma koşulu aranmaya başlamıştır. Hukuk fakültesi mezunları ile ilgili mevzuat uyarınca denklik belgesi alan yabancı hukuk fakültesi mezunlarının girme hakkı olduğu düzenlenen bu sınavda 17 temel alanda bilgi ölçümü yapılacaktır. 2022-2023 yılından itibaren hukuk fakültesine girecek öğrenciler de ilgili meslekleri icra edebilmek için bu sınavı başarıyla tamamlamak durumunda olacaktır. Dolayısıyla, hukuk fakültesinin ders içeriklerinde bu alanlara yer vermeye dair asgari bir zorunluluk bulunmaktadır.

Hukuk eğitiminin temelinin oluşması için gerekli olan zorunlu dersler ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından benimsenen değişen ve gelişen hukuki tartışmalara uyum sağlama anlayışı gereğince ‘hukuk ve ekonomi’ ve ‘karşılaştırmalı hukuk sistemleri’ gibi yeni zorunlu dersler de öngörülmüştür. Bununla birlikte zorunlu ders sayı ve kredileri mevzuatın elverdiği ölçüde düşük tutularak seçmeli derslere daha fazla yer açılarak öğrencilerin bireysel tercihlerine daha fazla yer ayrılması hedeflenmiştir.

Fakültemizde çok yönlü hukukçular yetiştirmek için disiplinlerarası yönü ile öne çıkan bir eğitim programı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri sadece Hukuk Fakültesinden değil aynı zamanda Ekonomi, Matematik, Felsefe ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden de zorunlu dersler alacak; yine bu ve/ veya diğer bölümlerden seçmeli dersler alabileceklerdir.

SEÇMELİ DERSLER

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misyon ve vizyonumuza uygun olarak kadromuzdaki akademisyenler, üniversite içinden diğer fakülte/bölümlerdeki akademisyenler ve dışarıdan destekleyici öğretim üyeleri/görevlileri ile Boğaziçi Üniversitesinin disiplinler arası eğitim sistemi ile bütünleşmeyi de sağlayacak çok sayıda seçmeli ders açılması hedeflenmektedir. Fakültemizde öğrencilerin hukukun tüm alanlarında derinlemesine fikir ve bilgi sahibi olabilecekleri 70’in üzerinde hukuk seçmeli dersi sunulması planlanmaktadır. Seçmeli derslerin öğretim dili prensip olarak İngilizcedir. Seçmeli derslerin tamamı güncel ve uluslararası geçerliliği olan tartışmaları içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Seçmeli derslerin sunulmasına ilk yıldan başlanacak ve ders sayısı her geçen yıl artırılacaktır. Seçmeli derslerin yoğunluğu üç ve dördüncü sınıflara verilecek ve böylece öğrencilerin seçimlerini hukukun temel alanları hakkında bilgiye erişmiş olarak yapmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri hukuk alanındaki bilgileri adeta konu başlıklarını birer birer belirleyerek geliştirme özgürlüğüne sahip olması istenmektedir. Seçmeli derslerin öğrencilerin katkısıyla ilerleyen, interaktif bir yapıda yürütülmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Üniversite mevzuatı uyarınca gereken oranda ilişkili bölümlerden ders almaları sağlanarak Üniversite’deki diğer bölümler ile en yüksek seviyede entegrasyon sağlanacaktır.